Tierps Fjärrvärme logga

Miljö och miljöpåverkan

Tierps Fjärrvärme AB är ett miljöänligt värmealternativ. Till största del använder vi flis som eldningsråvara till värmeverken. Träflis görs av rester från skogsavverkningar t.ex. toppar, grenar, ris. Även spill från sågverk görs till flis och träbriketter. Flis räknas till de förnyelsebara energikällorna. Värmeverket i Tierp byggdes 1997 och fick en stor modern panna. Utsläppen av svavel och koldioxid är mycket låga. Röken renas ordentligt.

Byter man från oljeuppvärmning till fjärrvärme minskar koldioxidutsläpp och svaveldioxidutsläpp.

Idag dominerar de förnyelsebara energikällorna som träflis gjort av avverkningsrester från skogen. Den rök som vi släpper ut är renad med modernaste teknik i flera steg och består till största delen av vattenånga.

Vad är växthuseffekten?

Kortvågig solstrålning passerar atmosfären och når jorden. En del reflekteras som långvågig värmestrålning, men den har svårt att passera atmosfären. Det mesta stannar kvar mellan jorden och atmosfären. Tack vare denna växthuseffekt är jorden lagom varm för liv. Om växthusgaserna (främst koldioxid och metan) ökar, stängs mer värme in mellan atmosfären och jorden. Då blir det varmare på jorden. Effekter av det är bl.a. ostadigare klimat, mildare vintrar, förändrade förutsättningar för odling och att havsytan höjs. Se Naturvårdsverket för mer information om klimat och växthuseffekten

Eldning med biobränslen innebär att vi till atmosfären återlämnar koldioxid som vegetationen har tagit upp därifrån ganska nyligen. Därmed räknas eldning av biobränslen som koldioxidneutral och ökar inte växthuseffekten.

Största bidraget till växthuseffekten är förbränning av fossila bränslen. I Sverige är trafiken den största enskilda källan och svarar för ca 35 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Elda i ett fjärrvärmeverk eller i individuella pannor?

Fjärrvärme är ett bra alternativ för villor i tätbebyggda områden. Fjärrvärme är effektivare och miljövänligare än när varje husägare eldar i sin egen panna, oavsett bränsle. Fjärrvärmeverkens värmepannor har högre verkningsgrad än de flesta privata pannorna, vilket gör att det går åt mindre bränsle. Fjärrvärmeverkets pannor har mycket effektiva reningsanläggningar. Därmed bidrar fjärrvärme till att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle där vi lever på förnyelsebar energi.
Tierps Fjärrvärme AB
Box 9
815 21 Tierp
tel. 0293-130 75

Per Jonsson, VD
Claes Sjögren
Hand med pellets