Tierps Fjärrvärme logga

Pannor för biobränsle

Mer än 92% av vår värme tillverkas av förnyelsebar energi och medverkar därmed inte till växthuseffekten och klimatuppvärmningen.

Flis- och pelletspannor i Tierp

Tierps fastbränslecentral på Vallskogavägen 6 byggdes 1997. Anläggningen har en beräknad årsproduktion på ca 40 000 MWh. År 2014-2015 har två pelletpannor installerats för att ersätta fossila bränslen. Bränslet (skogsbränsle och sågverksavfall) produceras i närområdet och fraktas max 10 mil till Tierp. Bränslet vägs och förs till bränslelagret och matas sedan till förbränningsugnen. Ett datorbaserat system avpassar inmatningen efter fjärrvärmenätets temperatur. Sjunker temperaturen ökar inmatningen.

I ugnen bränns materialet. Rökgasens temperatur är ca. 1050° Rökgasen värmer vattnet som cirkulerar genom pannan. Rökgasreningsutrustning och rökgaskylare tar hand om stoften. I samband med utbyggnad 2005 installeras ett elektrofilter för att ytterligare rena rökgaserna. När rökgasens temperatur är ca. 55° leds den till den 35 meter höga skorstenen. Rökgasen består nu till största delen av vattenånga.

Det varma vattnet leds ut i ledningar till fastigheterna som får värme.

Brikettpannan i Örbyhus

Anläggningen producerar nästan 6 000 MWh. Träbriketter framställs av spån från sågverken, de ser ut som ishockeypuckar. Brikettpannor behöver mindre tillsyn än flispannor.

Pelletspannan i Karlholmsbruk

Anläggningen i Karlholmsbruk togs i drift hösten 2007. Den ligger vid Björkängsskolan och försörjer närbelägna fastigheter med värme. Pannan eldas med pellets bestående av spån från sågverksindustrin.

Tierps Fjärrvärme AB
Box 9
815 21 Tierp
tel. 0293-130 75

Per Jonsson, VD
Claes Sjögren
Värmeverket i Tierp